E-ticketingové řešení pro pohodlné cestování

Návody

Podmínky pro registraci osoby starší 16 let:

 • využití pro mobilní komunikační zařízení (ne tablet) vybavené operačním systémem iOS verze 8.0. a vyšší nebo Android verze 2.4. a vyšší,
 • řádné vyplnění registračního formuláře ve všech položkách:
  - titul, celé jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu a adresa pro doručování je-li rozdílná s adresou trvalého bydliště,
 • vložení barevné fotografie:
  - rozměr 3,5 x 4,5 cm, která odpovídá aktuální podobě registrované osoby v době registrace a zobrazující tuto osobu v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm,
  - registrovaná osoba v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy,
  - fotografie nesmí být vystřižena ze skupinové fotografie,
  - fotografie nesmí vykazovat známky poškození nebo použití.

  Za skutečnost, že vložená fotografii odpovídá výše uvedeným podmínkám, je plně zodpovědná registrující se osoba. V případě, že při přepravní kontrole zjistí pověřená osoba dopravce, že zobrazená fotografie cestujícího nebo osobní údaje neodpovídají kontrolované osobě, bude jízdní doklad podle § 6 odst. 1 vyhl. č. 175/2000Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu posuzován, jako neplatný a cestujícímu bude uložena přirážka k jízdnému stanovená ve Smluvních přepravních podmínkách.

 • přiřazení identifikátoru cestujícího, kterým je mobilní telefon (telefonní číslo),
 • potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Splněním podmínek pro registraci a podpisu Souhlasu se zpracováním osobních údajů, je zaregistrované osobě umožněn nákup jakéhokoli obyčejného časového kupónu pro zónu 101.


Požaduje-li zákazník nákup jakéhokoliv z níže uvedených zlevněných časových kupónů je povinen na Zákaznickém a informačním centru DP doložit nárok na slevu:

 • žák a student od 15 do 26 let
  - žák, student od 15 do dosažení věku 18 let předloží k prokázání nároku na slevu platný osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas); platnost nároku končí dnem dosažení věku 18 let,
  - žák, student střední školy, učiliště od dosažení věku 18 let je povinen předložit osobní doklad a potvrzení o studiu na příslušný školní rok; tato povinnost platí i za situace, kdy věku 18 let dosáhne až v době platnosti časového kupónu; platnost nároku končí 31. 8. příslušného kalendářního roku,
  - žák, student vyšší odborné školy, vysoké školy a speciální školy je povinen předložit osobní doklad a potvrzení o studiu v prezenční formě studia na začátku zimního semestru a na začátku letního semestru příslušného akademického roku; student UJEP Ústí nad Labem předkládá k prokázání nároku platný průkaz studenta UJEP,
 • občanský zlevněný pro osobu pobírající invalidní důchod III. stupně a osobu od dosažení věku 62 let
  - osoba pobírající invalidní důchod III. stupně je povinna předložit k nahlédnutí osobní doklad a Rozhodnutí české správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu III. stupně, které nesmí být starší 6 měsíců od data jeho vydání; platnost nároku končí 30. 6. příslušného kalendářního roku; nárok lze prodloužit předložením potvrzení příslušné České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu III. stupně i na další období,
  - osoba od dosažení věku 62 let je povinna předložit osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas),
 • občanský zlevněný pro osobu přepravující dítě (děti) do věku 3 let
  - při první registraci je tato osoba povinna předložit osobní doklad a doklad k prokázání nároku věku dítěte (rodný list, cestovní pas); nárok končí, jakmile dítě dosáhne věku 3 let.
Upozorňujeme, že pokud platnost zákazníkem požadovaného zlevněného časového kupónu překročí datum platnosti nároku na slevu, nebude zákazníkovi kupón prodán do doby doložení nového dokladu prokazujícího nárok na slevu pro další období dle podmínek uvedených v tarifu.

Podmínky pro registraci osoby od 6 do 16 let (do dosažení věku 16 let)

Registrace osoby do dosažení věku 16 let možná pouze osobně na Zákaznickém a informačním centru Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., v Revoluční 26, Ústí nad Labem. Osoba, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti (zákonný zástupce, soudem ustanovený opatrovník) je povinna se společně s osobou od 6 do 16 let dostavit na Zákaznické a informační centrum a předložit k registraci a zaznamenání nároku na slevu:

 • požadovanou fotografii,
 • osobní doklad zákonného zástupce, v případě soudem ustanoveného opatrovníka i rozhodnutí soudu,
 • rodný list dítěte nebo jeho osobní doklad.

Na Zákaznickém a informačním centru bude provedena kompletní registrace, vyplnění a podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů včetně nastavení nároku na slevu.